Dzieje się tak w ramach tzw. postępowania nakazowego, które w swych założeniach ma być tanie, szybkie i powinno dotyczyć spraw niezawiłych. Polega ono na tym, że sąd wyłącznie na podstawie pozwu i dołączonych do niego dokumentów wydaje nakaz zapłaty, który ma moc prawomocnego wyroku (o ile nie zostanie zaskarżony). Jednak aby móc dochodzić roszczeń według postępowania nakazowego, muszą być spełnione pewne warunki.

Sprawa będzie rozstrzygana w postępowaniu nakazowym wyłącznie na pisemny wniosek powoda wyrażony w pozwie. Bez takiego wniosku sąd samodzielnie nie zdecyduje o rozpoznaniu sprawy w tym trybie, choćby wszystkie inne przesłanki były spełnione. Wnosząc pozew, należy uiścić opłatę w wysokości jednej czwartej opłaty należnej jak od pozwu zwykłego.

Przedmiot roszczenia

Do postępowania nakazowego można skierować jedynie pozwy o zasądzenie kwoty pieniężnej albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, czyli np. wydania samochodu określonej marki i parametrów technicznych, a nie samochodu o konkretnym numerze nadwozia.

Idea postępowania nakazowego opiera się na założeniu, że podstawa faktyczna roszczenia powoda daje się w całości udowodnić na podstawie dokumentów dołączonych do pozwu. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego takimi dokumentami mogą być wyłącznie:

• dokumenty urzędowe,

• zaakceptowane przez dłużnika rachunki (w tym również faktury VAT podpisane lub bez podpisu, gdy pozwany upoważnił powoda do ich wystawienia),

• wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu (np. księgowe potwierdzenie zgodności sald sporządzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania dłużnika),

• zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym,

• weksel, czek, warrant lub rewers należycie wypełniony, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości,

• umowa wraz z dowodami spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodami doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych.

Czytaj dalej: https://www.diamiland.pl/odzyskac-swoje-przed-sadem-cz-2/

Facebook Comments
  • Odzyskać swoje przed sądem cz.2

    Wyliczone powyżej dokumenty muszą być załączone albo w oryginale, albo poświadczone przez …
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Praca
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Sprawdź też

Kompresory tłokowe – wszystko, co warto o nich wiedzieć

W szeroko rozumianym przemyśle powszechnie wykorzystuje się kompresory tłokowe, czyli zaaw…