Wyliczone powyżej dokumenty muszą być załączone albo w oryginale, albo poświadczone przez uprawnione osoby (czyli notariusza albo reprezentującego adwokata czy radcę prawnego). Natomiast dokumenty weksla muszą być załączone do pozwu wyłącznie w oryginałach. W przypadku braku oryginałów przewodniczący wzywa do ich załączenia w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu pozwu. Udowodnienia dokumentem nie wymaga żądanie odsetek ustawowych od świadczenia pieniężnego.

Rozpoznanie sprawy

Jeżeli wyliczone powyżej warunki zostały spełnione, sąd orzeka zgodnie z żądaniem pozwu i wydaje nakaz zapłaty, w którym orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie wskazane w pozwie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. Nakaz zapłaty doręcza się stronom, ale pozwanemu sąd doręcza również pozew i załączniki. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Oznacza to, że pozwany dowiaduje się o toczącym się postępowaniu dopiero w momencie otrzymania z sądu odpisu nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty od chwili wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, który nie wymaga nadania klauzuli wykonalności – jest wykonalny z momentem wydania. Natomiast prawomocny nakaz zapłaty, a więc taki, od którego nie można wnieść zarzutów, ma skutki wyroku. Na jego podstawie można prowadzić egzekucję komorniczą.

Jeżeli pozwany w ciągu dwóch tygodni nie wniesie zarzutów, nakaz zapłaty uprawomocni się, a powód będzie mógł prowadzić egzekucję – wszystko to bez koniecznej obecności w sądzie.

Pozwany może jednak wnieść pismo zawierające zarzuty do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W razie prawidłowego wniesienia zarzutów sąd doręcza je powodowi i wyznacza rozprawę (jest to tzw. druga faza postępowania nakazowego). Powód może powołać nowe fakty i dowody w ciągu tygodnia od dnia doręczenia mu pisma pozwanego zawierającego zarzuty. W tej części postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami. Jedynie w razie zmiany okoliczności powód może żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się może dodatkowo żądać świadczenia za dalsze okresy.

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub umarza postępowanie. Od wyroku sądu przysługuje obu stronom na zasadach ogólnych apelacja, a od postanowienia o umorzeniu lub odrzuceniu pozwu – zażalenie.

Karina Korczyńska

Facebook Comments
  • Odzyskać swoje przed sądem cz.1

    Dzieje się tak w ramach tzw. postępowania nakazowego, które w swych założeniach ma być tan…
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Praca

Jeden komentarz

  1. […] 1 minutę temu Odzyskać swoje przed sądem cz.2 […]

Sprawdź też

Jak wybrać odpowiednią wypożyczalnię elektronarzędzi?

Kiedy nadchodzi czas na wykonanie prac budowlanych, remontowych lub majsterkowych, odpowie…